Skip to content

Tahtituotanto


Tahtituotanto on tuotannonohjausjarjestelmä, jossa keskeistä on luopua tuottamattomasta toiminnasta ja samalla lyhentää läpimenoaikaa, pienentää kustannuksia sekä parantaa laatua.

Tahtiaikataulu

Mitä on tahtituotanto?

Tahtituotanto on tuotannonohjausjarjestelmä, joka on alunperin lähtöisin valmistavasta teollisuudesta, jossa sen päämääränä on tahdistaa tuotantonopeus kysynnän mukaiseksi.

Tahtituotanto perustuu lean-ajatteluun, jossa keskeistä on luopua tuottamattomasta toiminnasta ja samalla lyhentää läpimenoaikaa, pienentää kustannuksia sekä parantaa laatua. Rakentamisessa tahtituotannon tehokkuus perustuu etenkin ylimääräisten aika- ja tilapuskureiden poistamiseen.

Lisäksi tahtituotantoa voidaan pitää tavanomaista luotettavampana ja selkeämpänä tapana rakentaa, sillä toiminta on helposti seurattavaa.

Lean-rakentaminen

Rakennusalan perinteisissä tuotannonsuunnittelu- ja ohjausmenetelmissä on haasteita, sillä rakentamisessa on paljon hukkaa (odottelu, tarpeeton liike ja heikko laatu) ja työ ei useinkaan ole jatkuvaa eli virtaavaa keskeytysten takia. Tämä näkyy heikkona tuottavuutena verrattuna muihin toimialoihin.

Haasteiden ratkaisemiseksi on kehitetty lean-ajatteluun perustuvia menetelmiä, kuten tahtituotanto, joiden tavoitteena on maksimoida arvontuotto ja poistaa arvoa tuottamattomat prosessit eli hukka. Tunnistamalla ja poistamalla hukkaa voidaan parantaa kilpailukykyä niin rakentamisessa kuin suunnittelussakin. Hyödyt näkyvät kaikille osapuolille; niin tilaajalle kuin pää- ja aliurakoitsijoillekin.

Lean-rakentamisen keskeisenä piirteenä on myös normaalia jouhevampi yhteistyö ja parempi luottamus osapuolten välillä. Hankkeissa luodaan integroituja tiimejä, jotka voivat koostua esimerkiksi tilaajasta, suunnittelijoista, käyttäjistä, rakentajista ja toimittajista. Lisäksi rakentamiseen liittyviä prosesseja, kuten suunnittelua, tuotantoa ja materiaalien toimituksia, hallitaan paremmin.

Lean-rakentamisen perusideana on parantaa työn tuottavuutta ja lisätä kustannustehokkuutta

 • Parannetaan tuotannon virtausten, kuten resurssien, materiaalien, tietojen ja laitteiden, luotettavuutta sekä oikea-aikaista saatavuutta
 • Vähennetään rakentamisessa tapahtuvaa hukkaa
 • Hallitaan prosesseja tehokkaammin
 • Pienennetään riskejä tarkoituksen mukaisilla puskureilla

Tahtituotanto rakentamisessa

Tahtituotanto koostuu tahtisuunnittelusta, jolla luodaan edellytykset tasaiselle työn virtaukselle ja tahtiohjauksesta, jota tehdään tuotannon aikana.

Tahtituotannossa keskeistä on varmistaa työryhmien jatkuva eteneminen kussakin työn alla olevassa tilassa (tahtialueessa), jolloin vältytään työn virtauksen katkeamiselta. Tämä vähentää tarvetta valtaville aikataulupuskureille, joilla tavanomaisesti suojellaan yksittäisen aliurakoitsijan työsuoritusta.

Projekti siis valmistuu nopeammin ilman, että työnjälki kärsii – päinvastoin, lopputulos on usein jopa laadukkaampi.

Tahtialueet

"Hankkeen myötä oma mielenkiinto tahtituotantoa kohtaan lisääntyi ja ymmärrys siitä syveni. Tahtituotannon selkeä hyöty on, että se edistää läpimenoaikaa ja tuo aikataulun näkyväksi."

 

Jukka Mäkinen
Jukka Mäkinen
Unit Manager
Kouvolan Asunnot

Tahtituotanto pähkinänkuoressa

 • Rakennuskohde jaetaan lohkoihin, jotka sisältävät mahdollisimman paljon toistuvuutta (esimerkiksi yksi kylpyhuone voi olla yksi lohko).
 • Tehtävät kootaan työpaketeiksi (junan vaunuiksi), jotka ovat keskenään ajallisesti saman pituisia.
 • Jokaiselle työpaketille määritetään työryhmä (esimerkiksi väliseinäryhmä), joka suorittaa kyseisen työpaketin yhden kerran, yhdessä tahdissa, yhden lohkon sisällä. Sitten aloitetaan uusi tahti seuraavan lohkon alueella.
Tahtijuna

Tahtisuunnittelu

Tahtisuunnittelussa töiden ajoituksesta luodaan ennalta arvattavaa ja eri työvaiheiden yhteentörmäyksiä pyritään välttämään. Tahtisuunnittelua tehdään vahvasti yhteistyössä pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden kanssa. Tarkoituksena ei ole sanella aikataulua, vaan saada osapuolet tietoiseksi muista työvaiheista sekä ajattelemaan projektia kokonaisuutena pelkästään oman työsuorituksen sijaan. Porkkanana on sujuvampi ja esteettömämpi työsuoritus kullekin osapuolelle.

Tahtituotannon pohjana toimii suunnitelma, jossa määritellään tahtiaika, tahtialueet, työpaketit ja tahtijunat. Tahtisuunnittelussa aikataulutetaan yksittäiset työvaiheet sekä niiden suoritusjärjestys. Yksittäinen työpaketti voi olla esimerkiksi väliseinärungon pystys ja toisen puolen levytys. Seuraava työpaketti puolestaan sähköputkitus ja -kaapelointi. Jokaiselle työpaketille varataan tahtialue, jonka tulee valmistua sovitussa tahtiajassa. Näin aikataulussa voidaan varmistaa että jokainen on oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja työt etenevät sujuvasti.

Jokaiseen työpakettiin varataan kuitenkin noin 15 % aikapuskuria, koska mahdolliseen vaihteluun on varauduttava. Projektin läpimenoaikaa voidaan lyhentää, kun työt tahdistetaan ja työryhmät tuodaan lähemmäs toisiaan. Jos työryhmä saa tahdissa olevan työnsä valmiiksi ennen tahdin päättymistä, työryhmä jatkaa työskentelyä tahdin ulkopuolelle määritetyissä “varamestoissa”. Varamestana voi toimia esimerkiksi asuinrakennuksen yleiset tilat tai tekniset tilat.

Tahtiaika

Rakennushankkeessa tahti on yhdessä ennalta sovittu rytmi, jonka mukaan osapuolet toimivat tähdäten siihen, että työpaketit valmistuvat samaan aikaan.

Tyypillisesti rakennushankkeissa tahtiaika vaihtelee yhdestä päivästä viiteen päivään.

Tuotannon tasapainotus

Tahtiajan käyttö edellyttää eri työvaiheiden tuotantonopeuksien tasapainottamista. Työtehtävillä on usein erilaiset tuotantonopeudet, jolloin perinteisessä projektissa saatetaan joutua tilanteeseen, jossa useampi eri työryhmä päätyy työskentelemään samaan aikaan samassa tilassa.

Tahdistus tarkoittaa, että työmäärältään erilaiset tehtävät resursoidaan ja niputetaan yhteen niin, että ne valmistuvat samassa ajassa.

Työpaketit ja tuotantojuna

Erilaiset tehtävät siis niputetaan yhteen työpaketeiksi, jotka ovat kestoltaan yhtä pitkiä. Tämän jälkeen työpaketit järjestetään suoritusjärjestykseen.

Asettelemalla työpaketit peräkkäin niistä muodostetaan vaunuja, joista jokaiselle varataan tahtialue, jonka tulee valmistua sovitussa tahtiajassa. Peräkkäiset vaunut muodostavat tahti- eli tuotantojunia.

Tahtiohjaus

Tahtiohjaus on työmaalla tapahtuvaa jatkuvaa tuotannonohjausta ja laaditun tahtiaikataulun tarkentamista. Tarkoituksena on puuttua eteen tulleisiin esteisiin välittömästi ja luoda työryhmille edellytyksiä toimia. Ohjausta tekevät aikataulusta vastaavat henkilöt, työnjohtajat ja työryhmien nokkamiehet. Tuotannonohjaus pitää sisällään työn ennakkosuunnittelua, toteutuneiden töiden varmistamista ja ohjaustoimenpiteiden tekemistä, kuten työpakettien muokkaamista, puskurivaunujen lisäämistä tuotantojunaan tai tahtialueiden järjestyksen muuttamista.

Viikottaisten palaverien lisäksi (esim. tahtipalaverit 2 krt/vko, urakoitsijapalaveri 1 krt/vko) työmaalla järjestetään päivittäisiä lyhyitä n. 10–15 min tahtipalavereja. Tämä antaa paremman tilannekuvan, motivoi työntekijöitä ja parantaa tuloksia: työtä suorittavat henkilöt saavat äänensä kuuluviin, oli kyse sitten vaikkapa aikataulun hienosäädöstä tai työnjaon kehittämisestä.

Tahtituotanto vs. paikka-aikasuunnittelu

Suomessa rakennushankkeissa tuotantoa ohjataan perinteisesti paikka-aikakaaviolla, joka antaa tiedot tehtävien (esimerkiksi väliseinätyö, sähköputkitukset, tasoitus jne.) tuotantonopeudesta, aloitus- ja lopetusajankohdista, työjärjestyksestä, sekä tehtävien suorituspaikoista. Perinteisesti yksittäisiä työvaiheita ei juurikaan avata, vaan mahdollinen virhemarginaali pyritään paikkaamaan käyttämällä puskureina tyhjiä työkohteita (mestoja) sekä reiluja aikapuskureita työvaiheiden välillä.

 

Työryhmät joutuvat siis usein odottamaan, että edellinen on poistunut tiloista ja urakoitsijoiden asettamien puskureiden vuoksi usein vieläpä pidempään kuin olisi oikeasti tarpeen. Työryhmät eivät välttämättä kohtaa toisiaan ollenkaan, sillä työvaiheet ovat kaukana toisistaan. Odottelu johtuu usein myös siitä, että aikatauluissa on turhan pitkä aika yhdelle työryhmälle suorittaa työnsä: todellisuudessa työsuorite toteutetaan usein spurttina jossakin kohtaa heille varatun ajan sisällä. Muun ajan työntekijät käyttävät toisilla työmailla tehden samaa. Tähän ajaudutaan usein siksi, että edellytykset työn aloittamiselle ovat puutteelliset: mestaa ei ole vapaana työskentelylle kuten aikataulussa on sovittu, vaan edellisen työryhmän työ saattaa olla edelleen kesken. Lopputuloksena työvaiheiden välille jää reilusti ylimääräistä aikaa ja hankkeen kokonaisaikataulu venyy.

Esimerkiksi kerrostalossa työskentely näyttää siis perinteisesti usein seuraavanlaiselta: ensin yksi työryhmä tekee jokaiseen asuntoon väliseinän pystytyksen. Kun väliseinät ovat pystyssä, seuraava työryhmä tekee seiniin nauhoitukset ja tasoituksen asunto kerrallaan. Vasta kun tasoittajat ovat viimeistelleet työnsä kaikissa asunnoissa, voidaan maalaustyö tehdä kaikissa asunnoissa. Ja kun maalarit ovat vapauttaneet mestan, pääsevät lattia-asentajat viimeistelemään lattiapinnat.

 

Tahtituotannossa varmistetaan, että työt etenevät yhtäjaksoisesti kussakin työn alla olevassa tilassa eli mestassa. Lisäksi pyritään siihen, että tyhjää mestaa ei juurikaan ole, vaan työt etenevät työkohteissa välittömästi seuraavan tahtiajan alkaessa. Ylimitoitettujen puskureiden käytön sijaan tähän pyritään tarkalla suunnittelulla (myös yksittäiset työvaiheet aikataulutetaan) sekä päivittäisellä ja viikottaisella tahtiohjauksella. Karkeasti voidaan siis ajatella, että kun paikka-aikasuunnitelmasta poistetaan tehtävien väliset puskurit, ollaan jo melko lähellä tahtituotannon mahdollistamaa tehokkuutta: tehtävät aikataulutetaan alkamaan välittömästi uuden tahdin alkaessa.

Kun urakka on tahtiohjattua, näyttää työskentely silloin enemmänkin tältä: väliseinien pystytys aloitetaan tahtialueelle kuuluvissa asunnoissa samanaikaisesti. Kun väliseinät ovat pystyssä, seuraava työryhmä tekee nauhoitukset ja seinien tasoituksen samalla, kun seinien pystytys jatkuu seuraavan tahtialueen asunnoissa. Kun tasoitus on valmis, aloitetaan väliseinien maalaus ja samalla tasoittajat etenevät seuraavalle tahtialueelle. Lattia-asentajat pääsevät viimeistelemään lattiapintoja samalla, kun edelliset työryhmät jatkavat tahdistettua työskentelyä muilla tahtialueilla.

 

Millaisiin projekteihin tahtituotanto sopii?

Tahtituotanto soveltuu parhaiten kohteisiin, joissa on riittävä määrä toistuvuutta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tahtituotanto sopisi vain hotellihankkeisiin, joissa huoneiden samankaltaisuus ja toistuvuus on ilmeistä. Rakennuksissa, joissa huoneet ja kerrokset eivät ole identtisiä voi olla vaikea havaita toistuvuutta, mutta usein sitä kuitenkin ilmenee huomattavan paljon, kun rakenteita jaetaan tarkempiin osiin: esimerkiksi väliseinäasennus työsuorituksena on toistuva rakennuksesta riippumatta.

Tunnistamalla tällaisia toistuvia osaprosesseja voidaan työsuorituksia optimoida ja virtaustehokkutta parantaa kattavasti erilaisissa rakennus- ja saneerausprojekteissa ja näin hyötyä tahtituotannosta. Tahtituotanto ei kuitenkaan ole automaattisesti aina paras ratkaisu, vaan projektin ohjausmenetelmä kannattaa valita tapauskohtaisesti, jotta se tukee aidosti hankkeen tavoitteita.

Tahtituotanto ja perinteiset menetelmät

Usein tahtiohjatussa rakennushankkeessa osa töistä (kuten sisävaihe) tahtiaikataulutetaan ja ulkotyöt (kuten vesikatto tai julkisivutyöt) otetaan tahtityöskentelyn rinnalle tavanomaisella aikataulutuksella, kuten jana-aikataululla.

"Projektin aikana tahtituotannon periaatteet tulivat tutuiksi. Se loi erinomaiset edellytykset hankkeemme onnistumiselle aikataulun osalta sekä mahdollisti aikaisemman arvontuoton. Tahcon hoiti tahtituotantokonsultoinnin erinomaisesti mukaan lukien konseptivaihe, aikataulun luominen ja seuranta."

 

Santtu Eloranta
Santtu Eloranta
Rakennuttamisen projektipäällikkö
Kouvolan Asunnot

Tahtituotannon hyödyt

Tavallisesti rakennushankkeissa ei ole pystytty parantamaan laatua, vähentämään kustannuksia ja lyhentämään läpimenoaikaa samanaikaisesti, vaan jos esim. laatu on haluttu pitää korkealla, ja läpimenoaikaa lyhentää, on se tarkoittanut suurempia kustannuksia. Tahtituotannolla on pystytty välttymään tältä kompromissilta tutkitusti ja todistetusti sadoissa rakennushankkeissa.

Onnistunut tahtituotanto lyhentää projektin läpimenoaikaa sekä parantaa laatua. Tahtituotanto tuo hankkeeseen varmuutta: tahtituotantoa hyödyntämällä hanke valmistuu sovittuna ajankohtana ja huomattavasti nopeammin perinteiseen tapaan verrattuna. Maailmalta löytyy kasoittain esimerkkejä ja Suomesta useita hankkeita, joissa rakennusaikaa on onnistuttu lyhentämään vähintään kolmanneksella tahtituotantoa hyödyntämällä.

Tahtituotanto onkin taloudellisesti merkittävä hankkeen rahoittajalle ja kiinteistön omistajalle mm. lyhyemmän rakentamisen haitta-ajan, aikaisemman rakennuksen valmistumisen ja sitä kautta paremman tuotto-odotuksen kautta. Tahtituotannossa tuotannon kustannukset alenevat samassa tahdissa läpimenoajan lyhentymisen kanssa, koska mm. työmaan yleiskustannukset alenevat.

Tahtituotannolla on useita muitakin hyötyjä. Se parantaa kommunikaatiota niin, että jokainen työntekijä tietää tulevansa kuulluksi. Laatu on parempaa, sillä laadunvarmistus on kiinteä osa prosessia, jolloin virheet huomataan heti jokaisen tahtialueen ja työvaiheen valmistuessa, eikä samaa virhettä toisteta työkohteesta toiseen. Hukkaa syntyy aikaisempaa vähemmän, ja korkeampi laatu sekä hankkeen nopeampi valmistuminen tuottavat säästöjä tilaajan lisäksi hankkeen muillekin osapuolille.

Nopeammin valmista

Tutkimusten mukaan rakennusaika lyhentyy tahtituotannon avulla vähintään 30 %.

Tahtituotanto perinteisissä rakennushankkeissa

Tahtituotanto toimii parhaimmillaan todella hyvin ja toisaalta huonoimmillaankin tavanomaisen rakentamisen tasolla. Monia tahtituotannon oppeja ja toimintatapoja kannattaakin hyödyntää myös perinteisessä rakentamisessa.

Tahtituotanto käytännössä

Kuuntele Buildertalk-podcastin jakso, jossa Tahconin tahtiasiantuntija Markus Nevalainen avaa tahtituotannon hyödyt, kertoo millaisiin projekteihin tahtituotanto sopii ja miltä tahtituotanto oikeasti näyttää.

Miksi tahtituotanto on kannattavaa?

Aikatauluhyödyt
 • Lyhyempi rakentamisen läpimenoaika
 • Parempi luotettavuus ja seurattavuus
 • Aikataulussa pysyminen ilman yli- tai ryntäystöitä

Laatu
 • Jatkuva laadunvarmistus: tahtialueiden toistuva itselleluovutus ja seuraavalle työvaiheelle luovutus ohjaavat työntekijät viemään työt loppuun
 • Laatu paranee prosessia parantamalla, ei valvontaa lisäämällä
 • Nollavirheluovutukset ja "kerralla valmista"

Luottamus
 • Parempi osapuolten välinen luottamus ja sitoutuminen
 • Eri alojen töiden tavanomaista parempi yhteensovitus
 • Ratkaisujen löytäminen yhdessä
 • Haasteisiin ja esteisiin reagoidaan nopeammin

 

Visuaalisuus
 • Visuaalisesti selkeämpi aikataulu
 • Osapuolilla parempi tilannekuva
Kustannukset
 • Tilaajan säästöt syntyvät nopeammasta rakennuksen käyttöönotosta
 • Pääurakoitsijalle halvemmat aliurakkatarjoukset parantuneen työn sujuvuuden kautta
 • Työnjohtajan ajankäytön tehostuminen: tulipalojen sammuttamisen sijaan voi suunnitella tulevaa
 • Muiden kustannussäästöjen arviointi tapauskohtaista


Läpinäkyvyys ja ennakoitavuus
 • Tuotannon tarkempi ja strukturoidumpi suunnittelu
 • Parempi visuaalisuus sekä yhteistoiminnallisuus tekevät toiminnasta läpinäkyvämpää
 • Ongelmat tulevat esiin välittömästi, eivätkä yhtenä kasana hankkeen loppuvaiheessa
 • Työntekijöiden parempi sitoutuminen
 • Selkeyttää monimutkaisia ja vähän ilmeistä toistuvuutta sisältäviä hankkeita
 • Pienemmät riskit
 • Parempi käyttäjien integrointi hankkeeseen

Tahtituotannon hyödyntäminen projektissa

Tilaaja ja rakennuttaja voivat edellyttää leanin periaatteiden ja tahtituotannon hyödyntämistä hankkeessa. Kun tehdään päätöstä tahtituotannon käyttöönotosta, on rakennuttajalla oltava selkeä näkemys siitä mitä hyötyjä sillä tavoitellaan ja kuinka hyvin tahtituotannon menetelmät ovat hyödynnettävissä projektissa. Tärkeää on, että päätös tehdään hyvissä ajoin ennen toteuttamisen aloitusta, sillä tarkkuus ja etukäteen suunnittelu ovat keskeisiä tahtituotannon onnistumiselle.

Tahtituotantokonsultti (tai tuttavallisemmin tahtikonsultti) tukee tilaajaa ja rakennuttajaa tahtituotannon hyötyjen arvioinnissa, tavoitteiden asettamisessa ja hankkeeseen ryhtymisessä. Tahtikonsultti on mukana koko matkan ajan hankinta- ja koulutusvaiheessa sekä tahtisuunnittelussa, kuin myös työmaan alkaessa auttamassa palaverikäytäntöjen vakiinnuttamisessa, työnjohtoa tahtituotannon ohjaamisessa ja ylipäätään tukena sekä yhteyshenkilönä.

Rakennuttajan tehtävät tahtituotantoprojektissa

 1. Aikainen päätös tahtituotannon hyödyntämisestä
 2. Tahtituotannon opiskelu ja mahdollisten hyötyjen arviointi omassa hankkeessa
 3. Tahtituotannon laajuuden määritys omassa hankkeessa
 4. Tahtituotannon vaatiminen eri osapuolilta (tahtituotannon huomiointi sopimuksissa)
 5. Tahtikoulutusten järjestäminen ja edellyttäminen
 6. Tavoitteisiin pääsyn ja tahtitoiminnan toteutumisen varmistaminen
 7. Toiminnan jatkuva kehittäminen

Tahcon-Tahti

Tahcon Tahti™ -palveluun sisältyy kaikki tarvittava tahtituotantohankkeen toteuttamiseen alusta loppuun:

Projektinjohto

 • Tavanomaiset hankkeen projektinjohtotehtävät
 • Tahtituotannon hyötyjen arviointi kyseisessä hankkeessa
 • Tuki hankinnoissa ja aliurakkaneuvotteluissa tahtituotannon näkökulmasta
 • Tuki tahtituotannon erityispiirteiden huomiointiin urakka- ja aliurakkasopimuksissa

Aikataulu- ja tahtisuunnittelu

 • Yleisaikataulun kommentointi
 • Tahtiaikataulun laatiminen
 • Ehdotukset urakkarajoista
 • Työvaiheiden ja työjärjestyksien suunnittelu
 • Aikataulun yhteensovitus eri osapuolten kanssa työpajatyöskentelynä
 • Työmaan tahtituotannon logistiikan suunnitteluun osallistuminen
 • Tahtiaikataulu pdf-muodossa ja sen visualisointi
 • Tahtiaikataulun vienti haluttuun aikatauluohjelmistoon ja tuotantoon

Tahtituotannon käyttöönotto ja tahtiohjaus

 • Tahtikoulutusten järjestäminen (tilaajat, pääurakoitsijat ja aliurakoitsijat)
 • Tuki työmaan aloitukseen
 • Palaverikäytäntöjen vakiinnuttaminen
 • Työnjohdon tukeminen tahtiohjauksessa
 • Ohjaustoimenpiteissä avustaminen

Lisäpalvelut

Erikseen sovittavan hinnoittelun mukaisesti

 • Tilaajan tavoitteiden kirkastaminen
 • Laajempi rakentamisen aikainen tuki
 • Tahtituotannon toteutumisen mittaaminen ja raportointi johdolle
 • Työnjohdon, asentajien ja muun organisaation palautetilaisuudet, palautteen analysointi sekä kehityskohteiden vienti seuraavaan hankkeeseen

Näin toimimme

Tilaaja ja rakennuttaja voivat edellyttää leanin periaatteiden ja tahtituotannon hyödyntämistä hankkeessa. Kun tehdään päätöstä tahtituotannon käyttöönotosta, on rakennuttajalla oltava selkeä näkemys siitä mitä hyötyjä sillä tavoitellaan ja kuinka hyvin tahtituotannon menetelmät ovat hyödynnettävissä projektissa. Tärkeää on, että päätös tehdään hyvissä ajoin ennen toteuttamisen aloitusta, sillä tarkkuus ja etukäteen suunnittelu ovat keskeisiä tahtituotannon onnistumiselle.

Tahtituotantokonsultti (tai tuttavallisemmin tahtikonsultti) tukee tilaajaa ja rakennuttajaa tahtituotannon hyötyjen arvioinnissa, tavoitteiden asettamisessa ja hankkeeseen ryhtymisessä. Tahtikonsultti on mukana koko matkan ajan hankinta- ja koulutusvaiheessa sekä tahtisuunnittelussa, kuin myös työmaan alkaessa auttamassa palaverikäytäntöjen vakiinnuttamisessa, työnjohtoa tahtituotannon ohjaamisessa ja ylipäätään tukena ja yhteyshenkilönä.

1. Hankinta

Kokoamme kohteen tiedot ja esittelemme tahtituotannon periaatteet ja hyödyt projektin eri tahoille, jotta kaikki voivat sitoutua yhteiseen toimintatapaan.

Autamme rakennuttajaa tai pääurakoitsijaa ottamaan huomioon tahtituotannon erityispiirteet jo tarjouspyynnöissä sekä urakkasopimusasiakirjoissa.

Tarvittaessa pidämme koulutuksia, jotta tahtitoiminta on kaikille osapuolille selkeä kokonaisuus.

2. Tahtisuunnittelu

50 h/projekti

Suunnittelu tehdään erityisellä tarkkuudella. Keräämme urakoitsijoiden työnjohtajilta pohjatietoja ja luomme töiden suorittamiselle realistisen aikataulun, joka esitetään helposti hahmotettavassa muodossa.

 • Työjärjestyksen suunnittelu työnjohdon kanssa (Tahdistettavat ja tahdin ulkopuolelle jätettävät työt)
 • Työjärjestyksen suunnittelu ja hyväksyttäminen aliurakoitsijoiden kanssa
 • Määrä ja työsaavutustietojen vieminen aikatauluun
 • Mahdollisen tahtiohjelmiston koulutus työnjohdolle ja nokille
 • Tahti- ja urakoitsijapalaverikäytöntöjen koulutus
 • Tahtiaikataulun ohjauskeinojen läpikäynti ja listaus
 • Työmaan tahtituotannon logistiikan suunnitteluun osallistuminen
 • Tahtipalavereihin osallistuminen projektin alussa, asialistan luominen työnjohdolle
 • Mahdolliset aikataulun tarkennuspalaverit

3. Tahtiohjaus ja jatkuva kehittäminen

Hankkeen aikana asiantuntijamme on mukana varmistamassa tahtituotannon toimivuuden ja virtauksen sujuvuuden.

Prosesseja hiotaan, työpakettien sisältöjä tarkennetaan ja työjärjestyksen toimivuus työntekijöiden näkökulmasta varmistetaan.

Jokaisen tahdin jälkeen voidaan tehdä pientä hienosäätöä, joka parantaa tuottavuutta seuraavassa tahdissa.

Keskustellaanko teidän projektista?

Valitse kalenterista sinulle sopiva aika, niin otetaan Teams-videopalaveri teidän projektista. Annamme vinkkejä mielellämme ja täysin maksutta.