Skip to content

Valvonta


Työmaavalvonta on rakennustyön yhteydessä tapahtuvaa valvontaa. Valvojamme huolehtivat puolestasi työn laadusta, työmaan turvallisuudesta ja rakennushankkeen kustannustehokkuudesta.

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvojan tehtävät

Työmaavalvonta on yleinen termi kaikelle rakennustyön yhteydessä tapahtuvalle valvonnalle. Se sisältää taloudellisen ja aikataulullisen valvonnan työmaalla sekä teknisen valvonnan erityisaloineen: rakennustekninen valvonta sekä talotekninen eli LVI-, automaatio- ja sähkövalvonta.

Rakennustyön valvojan keskeisin tehtävä on varmistaa urakoitsijoiden työsuoritusten sopimuksenmukaisuus. Valvontatyötä ohjaavat tehtävät on lueteltu RT-kortistossa talonrakennustyön ja talotekniikkatyön työmaavalvonnan tehtäväluetteloissa (RT 103171 & 103172). Yleisesti ottaen rakennustyön valvojalle kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

 • Työmaan turvallisuuden seuranta
 • Aikataulujen ja hankintojen varmistaminen
 • Maksuerien ja lisä- ja muutostöiden tarkastaminen
 • Työmaalla käytettävän työvoiman ja materiaalien seuranta
 • Työmaan dokumentointi ja raportointi
 • Työn tekninen laadunvalvonta
 • Urakkasopimuksen ja suunnitelmien noudattamisen valvonta
 • Hyvä rakennustavan ja viranomaismääräysten noudattamisen varmistaminen

Miksi työmaavalvonta on tärkeää?

Maankäyttö- ja rakennuslaissa vaaditaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.

Valvontaa siis tarvitaan, jotta hankkeeseen ryhtyvä voi varmistaa, että hanke toteutetaan viranomaisen näkökulmasta oikein sekä hyvää rakennustapaa noudattaen, ja toisaalta että sopijaosapuolten oikeudet ja velvollisuudet tulee varmistettua: urakka toteutetaan urakkasopimuksessa ja suunnitelmissa määritetyllä tavalla, sovitussa aikataulussa ja ilman perusteettomia kuluja. Valvoja kannattaakin ottaa hankkeeseen mukaan jo viimeistään suunnitteluvaiheen loppupuolella, jolloin hän voi asiantuntijana tuoda näkemyksiä suunnitteluratkaisujen rakennettavuudesta sekä kustannustehokkuudesta ennen kuin suunnitelmat lopullisesti lyödään lukkoon.

Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvältä laadunvarmistusselvitystä, jossa listataan ne toimet, joilla varmistetaan, että rakentamisessa saavutetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukainen lopputulos. Osaava valvoja laatii tämän viranomaisen edellyttämän valvontasuunnitelman juuri hankkeeseen sopivaksi.

Tahconin rakennuttajakonsultit valvontatehtävissä
Rakennusvalvoja vs rakennustyön valvoja

Viranaomaisen puolelta rakennushankkeita valvoo rakennustarkastaja, puhekielessä usein rakennusvalvoja. Hankkeeseen ryhtyvän palkkaama asiantuntija, joka toimii tilaajan edustajana sekä valvoo rakentamista ensisijaisesti tilaajan eduksi, on taas nimikkeeltään yleensä työmaavalvoja, rakennustekninen valvoja tai rakennustyön valvoja.

Kuka voi toimia valvojana?

Maankäyttö- ja rakennuslain 119 §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.

Joten, vaikka rakennustyön valvojalle ei ole asetettu laissa tiettyjä pätevyysvaatimuksia, voi työmaavalvontaa suorittaa vain valvoja, jolla on tarpeellinen osaaminen; tarkoittaen asianmukaista koulutusta sekä kokemusta rakennusalan tehtävistä. Käytännössä rakennustyön valvojalta on siis löydyttävä tietotaitoa valvonnan eri osa-alueilta: tuotantolaatu ja rakennustekniikka, työmaa- ja turvallisuusvalvonta sekä taloudelliset ja juridiset asiat.

Yleensä valvojat ovat taustaltaan rakennusmestareita tai insinöörejä. Valvojan on tunnettava rakentamisen yksityiskohtia ja pystyttävä peilaamaan rakennustyötä materiaalien valmistajan ohjeisiin, rakentamismääräyksiin, suunnitelmiin ja hyvään rakennustapaan. On rakennushankkeeseen ryhtyvän etu, että valvoja on ammattitaitoinen, mutta myös rakennusviranomainen saattaa haluta varmistua esimerkiksi aloituskokouksen yhteydessä työmaavalvojan osaamisesta mm. tarkistamalla koulutustaustan sekä riittävän kokemuksen vastaavanlaisista projekteista.

Valvojan vastuut

Valvoja on rakennuttajan palkkaama konsultti, ja näin ollen valvojan vastuut määräytyvät tapauskohtaisesti valvontasopimukseen kirjattavan, yhdessä sovittavan tehtäväluettelon perusteella.

Yleisesti ottaen valvojan tehtävänä on varmistaa, että rakennushanke toteutuu sopimuksen ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Valvoja ei kuitenkaan ohjaa rakentamista, vaan seuraa sen toteutumista sekä pyrkii puuttumaan epäkohtiin mikäli mahdollista. Yleisenä periaatteena onkin, että valvonta ei poista tekijän vastuuta.

Esimerkiksi rakennusvirheistä vastuu on ensisijaisesti urakoitsijalla, mutta jos valvoja on selvästi laiminlyönyt tehtäviään eikä siksi ole huomannut virheitä ajoissa, voidaan myös valvojan katsoa olevan virheestä yhteisvastuussa.

Millainen on hyvä valvoja?

Perehtynyt
Valvoja tutustuu huolellisesti urakkaan liittyvään aineistoon, kuten rakennustyön suunnitelmiin, työselostuksiin sekä urakkasopimuksiin, jotta hänellä on selkeä kuva työn sovitusta sisällöstä sekä halutusta lopputuloksesta.

Suunnitelmallinen
Valvontatyö suunnitellaan tehokkaaksi, jolloin se on myös taloudellisesti järkevää. 

Proaktiivinen
Valvoja pyrkii ennaltaehkäisemään ongelmia sekä virheitä sen sijaan, että vain toteaisi ne jälkikäteen. Valvoja antaa rakennuttajalle ehdotuksia, jos havaitsee parempia ratkaisuja lopputuloksen tai kustannusten kannalta.

Valvontapalvelut

Rakennusvalvoja toimii tilaajan edustajana ja voi vastata hankkeessa mm. seuraavista osa-alueista:

Yleisvalvonta

Valvoja toimii linkkinä rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä. Työmaavalvoja osallistuu esimerkiksi rakentamista koskeviin kokouksiin ja neuvotteluihin, valmistelee niissä käsiteltäviä asioita sekä varmistaa, että päätökset myös toteutuvat.

Työmaakäynneillä rakennustyön valvoja tekee tarkastuksia, havaintoja ja huomioita sekä seuraa rakennustyön etenemistä peilaten sitä aikatauluun. Säännöllisiä valvontakäyntejä on hankkeesta riippuen yleensä 1–2 kertaa viikossa. Valvoja dokumentoi työn edistymisen kiinnittäen huomiota erityisesti piiloon jääviin rakenteisiin ja järjestelmiin sekä raportoi tilaajalle.

Ajallinen valvonta

Ajallisen valvonnan tarkoituksena on tarkistaa urakoitsijan laatima yleisaikataulu ja verrata sitä töiden etenemiseen. Valvojan tehtävänä on seurata myös tarkastusten oikea-aikaisuutta.

Ajallisella valvonnalla varmistetaan, että rakentaminen edistyy ja valmistuu sovitussa ajassa. Ajalliseen valvontaan kuuluu urakoitsijoiden laatimien aikataulujen toteutumisen seuranta. Rakennuttajan toimenpiteiden ja hankintojen täsmentäminen toteutusaikatauluun on tärkeää ja osaltaan niiden toteutumisesta huolehtiminen kuuluu valvontaan. Kaikkien töiden oikea-aikaisen suorittamisen seuranta kuuluu niinikään ajalliseen valvontaan.

Tekninen valvonta ja laadunvalvonta

Valvoja varmistaa, että rakentaminen tehdään teknisesti oikein ja työn jälki täyttää laatuvaatimukset:

 • Työ vastaa teknisesti ja laadullisesti urakkasopimusta
 • Työmenetelmien, työolosuhteiden ja hyvän rakentamistavan varmistaminen
 • Urakoitsijoiden työnjohtajien pätevyyden arviointi
 • Käytettävien materiaalien tarkastaminen, asennus- ja työohjeiden noudattamisen seuranta
 • Työvaiheiden suoritusjärjestyksen seuranta
 • Työtuloksen vastaanottokelpoisuuden määrittäminen

Taloudellinen valvonta

Valvoja pitää kirjaa hankkeen taloudellisesta tilanteesta yleisesti ja varmistaa, että laskut ovat perusteeltaan sopimuksenmukaisia ja tilattavat työt hinnoiteltu kohtuudenmukaisesti.

Valvoja selvittää urakoitsijan taloudellisen tilanteen, tarkastaa työn edistyessä maksuerien maksukelpoisuuden sekä mahdollisten lisä- ja muutostyötarjousten sisällön ja hinnoittelun. Hankkeen valmistuttua valvoja käy läpi taloudellisen loppuselvityksen.

Dokumentointi ja raportointi

Rakennustyön valvoja dokumentoi kaikki vaiheet raportoidakseen työmaan tilanteesta, mutta myös siksi, että valvonnan asiakirjoihin voidaan palata tarvittaessa myös myöhemmin.

Valvoja raportoi valvontakäyntien yhteydessä työmaatilanteesta sekä ottaa tärkeistä rakennusvaiheista kokeita, näytteitä tai kuvia. Dokumentointi kattaa lisäksi urakoitsijan työmaapäiväkirjan tarkastamisen, työmaakokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimisen sekä tarkastusten ja katselmusten kirjaamisen (mm. virhe- ja puuteluettelot).

Turvallisuuden valvonta

Rakennuttajan tulee nimetä työmaalle turvallisuuskoordinaattori, joka valvoo työmaa-alueen yleistä turvallisuutta ja siisteyttä. Työmaalla pitää voida kulkea turvallisesti, hätäajoneuvojen on tarvittaessa päästävä kohteeseen, valaistuksen on oltava asianmukainen, paloturvallisuuteen kiinnitetään huomiota jne. Lisäksi seurataan, että  työntekijät käyttävät suojavarusteita. Hankkeesta riippuen, rakennustyön valvoja voi olla samanaikaisesti myös turvallisuuskoordinaattori.

Teknisen valvonnan erityisalat

Tahconin kautta saat rakennusteknisen sekä taloteknisen valvonnan.

Rakennustekninen valvonta

Valvoja seuraa urakoitsijan toimintaa työmaalla: rakentaminen toteutetaan teknisesti oikein, hyvää rakennustapaa noudattaen, tuotteita käytetään suunnitelman mukaisesti ja työn jälki on laadukasta. Rakennustekninen valvoja ei tee LVI-, automaatio- tai sähkövalvontaa.

Rakennustekninen valvoja varmistaa, että työvaiheet tehdään suunnitelman mukaisesti ja voi mm. käydä läpi hankkeen suunnitelmat, pitää mallikatselmukset, tehdä tarkastukset työvaiheiden edetessä sekä vastata viranomaistarkastuksista. 

LVIA-valvonta

LVI-valvoja valvoo lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmien toteutusta rakennushankkeessa. LVIA-valvoja valvoo lisäksi myös rakennuksen automaatiojärjestelmien toteutusta, joilla on mahdollista ohjata kiinteistön taloteknisiä järjestelmiä.

Taloteknisen valvojan tehtäviin kuuluu mm. asennustapojen, toimintakokeiden, koekäytön sekä säätö- ja mittaustöiden seuranta sekä mittaus- ja luovutusasiakirjojen tarkastaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu varmistaa, että käytönopastus toteutetaan huolellisesti.

Sähkövalvonta

Sähkövalvoja voi käydä läpi hankkeen sähkösuunnitelmat, sekä tarkastaa työmaalle tulevat laitteet ja materiaalit yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Toteutusvaiheessa sähkötöiden valvoja tarkastaa ensin urakoitsijan tekemät malliasennukset sekä tekee säännöllistä työmaa-aikaista valvontaa.

Sähkövalvoja voi osallistua myös työmaakokouksiin ja katselmuksiin, kun se on tarpeen. Urakan loppupuolella sähkötöiden valvoja varmistaa, että tarvittavat toimintakokeet, käyttöönottotarkastukset sekä tarkastuspöytäkirjat tehdään ennen sähkölaitteiston varsinaista käyttöönottoa.

Rakennuttajatoimisto Tahcon

Rakennusala on jäykkä. Me emme.
Ravistelemme rakennuspölyt pois ja toimimme rohkeasti uusilla tavoilla nykyaikaisia työkaluja hyödyntäen.

 

Raikas ote

Emme anna perinteisen tilaaja-urakoitsija-vastakkainasettelun kuormittaa, vaan varmistamme, että asioista sovitaan selkeästi ja ne toteutetaan aidosti yhteistyössä. Työskentely kanssamme onkin aina hyväntuulista ja joustavaa.

Yhdessä tavoitteisiin

Rakennustyön valvojana huolehdimme puolestasi, että viranomaisvaatimukset täytetään ja työ toteutetaan laadukkaasti, teknisesti oikein, hyvää rakennustapaa noudattaen, kustannustehokkaasti sekä turvallisesti.

Projektinjohto ja valvonta

Projektin koosta riippuen Tahconin valvoja voi huolehtia myös projektinjohtajan tehtävistä. Tällöin saavutettavissa on synergiaetuja, sillä projektipäällikkö näkee hankkeen kokonaisuutena, mutta tekemällä säännöllisiä valvontakäyntejä hän on hyvin perillä myös työmaan tilanteesta.


"Yhteistyö on luottamuksellista, ammattimaista sekä avointa puolin ja toisin. Toiminta on nohevaa ja sovitusta pidetään."

 

Santtu Eloranta
Santtu Eloranta
Rakennuttamisen projektipäällikkö
Kouvolan Asunnot

Keskustellaanko teidän projektista?

Valitse kalenterista sinulle sopiva aika, niin otetaan Teams-videopalaveri teidän projektista. Annamme vinkkejä mielellämme ja täysin maksutta.

Palvelualueena koko Uusimaa

Meillä on rakennuttamisen, projektinjohdon ja työmaavalvonnan kohteita mm. näillä alueilla:

 • Helsinki
 • Espoo
 • Vantaa