Skip to content

Rakennuttaminen


Rakennuttaja toimii hankkeen projektinjohtajana. Rakennuttajan tärkein päämäärä on varmistaa rakennusprojektin sujuva ja laadukas toteutus aikataulussa ja budjetissa.

Rakennuttajan rooli hankkeessa

Rakennuttajan rooli hankkeessa

Rakennushanketta voi johtaa urakoitsija tai hankkeeseen ryhtyvä itse, mutta tehtävään käytetään usein ulkopuolista rakennuttajakonsulttia joko koko projektin läpivientiin, tai johonkin sen vaiheeseen.

Rakennuttaja auttaa tilaajaa hankkeen aikatauluttamisessa, budjetoinnissa ja kustannusten seurannassa sekä sopimusten laatimisessa antaen ehdotuksia ja suosituksia perusteluineen. Lisäksi rakennuttajan tehtävänä on mahdollistaa tiivis yhteistyö hankkeeseen osallistuvien tahojen, kuten suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja viranomaisten välillä.

Kaiken kaikkiaan rakennuttajan tehtävä on toimia hankkeen koordinaattorina ja varmistaa sen sujuva eteneminen. Rakennuttajan tulee siis ymmärtää hankkeen sidosryhmiä ja tuntea rakennusalan standardit sekä yleiset käytännöt. Hän on vastuussa projektin riskien tunnistamisesta ja ennaltaehkäisystä. Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtävät on lueteltu RT-kortistossa, rakennuttajan tehtäväluettelossa HJR18 (RT 10-11284), aina tarveselvityksestä takuuajan loppuun asti. 

Rakennuttajakonsultti kannattaa ottaa projektiin mukaan alussa

Rakennuttajakonsultti toimii tilaajan edustajana ja linkkinä hankkeessa toimivien eri tahojen kanssa. Kun rakennuttamisen roolittaa osaavalle konsultille, projekti on varmoissa käsissä ja niin hankkeeseen ryhtyvä kuin muut projektiin liittyvät ammattilaiset voivat keskittyä omiin tehtäviinsä. Kun osaava projektinjohtaja otetaan mukaan aikaisessa vaiheessa, kokonaisuus pysyy hallinnassa ja vältytään ikäviltä yllätyksiltä sekä lisäkustannuksilta.

Oikean rakennuttajakonsultin löytyminen on tärkeää ja se voikin näkyä myös viivan alla: projektin osaava ja tehokas johtaminen voi säästää tilaajalle vähintään projektinjohtajan palkkion verran rahaa, jolloin investointi osaavaan rakennuttajaan maksaa itsensä takaisin.

Tahtialueet

Millainen on hyvä rakennuttajakonsultti?

Rakennuttajakonsultti toimii tilaajan edustajana, joten konsultin on tärkeää ymmärtää tilaajan rooli ja tahtotila. Myös henkilökemioiden tulee toimia, sillä rakennushankkeen menestys perustuu yhteistyöhön ja kommunikaatioon. Erityisesti laajemmassa hankkeessa vaaditaan tiivistä viestintää sekä luottamusta molemmin puolin.

Eri konsultit ovat usein kerryttäneet erityistä kokemusta, ja jos henkilö on rakennuttanut enimmäkseen teollisuusrakennuksia, ei hän välttämättä ole paras mahdollinen johtamaan arvokiinteistön saneeraushanketta, ja päinvastoin. Kannattaa siis aina tarkistaa yrityksen referenssien lisäksi projektinjohtajan henkilökohtainen cv.

Rakennuttamisesta sovitaan konsulttisopimuksella, ja palkkiomallit ovat erilaisia: palkkio voi olla kiinteä, se voi perustua aikaan tai sitten olla näiden kahden yhdistelmä. Riippuu tilanteesta ja hankkeesta millainen palkkiomalli on otollisin tilaajan näkökulmasta ja siksi kannattaa perehtyä myös siihen kuinka konsultti laskuttaa. 

Rakennuttamispalvelut

Rakennushankkeessa rakennuttajakonsultti tukee tilaajaa toimimalla projektinjohtajana huolehtien mm. seuraavista tehtävistä:

Aikataulutus

Rakennushankkeen projektinjohtaja vastaa koko hankkeen aikataulun laadinnasta ja aikataulun hallinnasta. Aikataulun laadinnassa projektinjohtaja ottaa huomioon kaikki projektin vaiheet ja niiden aikavaatimukset sekä varmistaa, että aikataulu on toteutuskelpoinen. Tämän jälkeen aikataulu jaetaan kaikille osapuolille ja seurataan projektin etenemistä suhteessa aikatauluun.

Osaavalla rakennuttajakonsultilla on kyky tunnistaa mahdolliset aikataulun viivästymiset ajoissa ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta viiveiltä vältyttäisiin.

Kaupalliset sopimusasiakirjat

Sopimusten huolellinen laatiminen auttaa välttämään epäselvyyksiä, riitoja ja ylimääräisiä kustannuksia rakennushankkeen edetessä. Teknisten asiakirjojen on oltava kunnossa, sillä jos niihin tulee muutoksia vielä projektin ollessa jo käynnissä, syntyy usein urakoitsijan lisälaskutusta.

Projektinjohtaja on vastuussa sopimusten laatimisen lisäksi niiden hallinnasta ja varmistaa, että kaikki osapuolet noudattavat sopimusehtoja. Myös kokouksissa tehtävät kirjaukset ja sopimusehtojen mukaiset määrämuotoiset menettelyt ovat tärkeitä ja korostuvat rakentamisen aikana.

Rakennuttajakonsultti auttaa laatimaan esimerkiksi seuraavanlaiset sopimukset: 

  • Konsulttisopimukset suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden osalta
  • Urakkasopimukset
  • Hankintavastuut ja -rajat

Budjetointi ja kustannusten seuranta

Rakennuttajakonsultti auttaa hankkeen realistisessa budjetoinnissa varmistaen, että kustannukset pysyvät hallinnassa koko projektin ajan. Hän huolehtii myös, että kustannukset ovat oikeassa suhteessa suunniteltuihin työvaiheisiin ja maksut tehdään aikataulutettujen työsuoritusten mukaisesti.

Tämä edellyttää tarkan seurannan ylläpitämistä sekä säännöllisiä raportteja projektin edistymisestä taloudellisesta näkökulmasta. Lisäksi projektipäällikkö pyrkii tunnistamaan mahdolliset kustannusten kasvun riskit ajoissa ja tekee tarvittavat toimenpiteet niiden minimoimiseksi.

Suunnittelun ohjaus

Rakennushankkeen projektipäällikkö valvoo myös suunnitteluprosessia. Hän on vastuussa siitä, että suunnittelijoilla on tarvittava tieto ja osaaminen, jotta suunnittelutyö on laadukasta ja vastaa projektin tavoitteita. Hän myös osaltaan varmistaa, että suunnitelmat täyttävät viranomaismääräykset, ovat toteuttamiskelpoisia ja että rakentaminen on taloudellisesti järkevää.

Projektipäällikön tehtävänä on myös seurata suunnitteluprosessin edistymistä, tarkastella suunnitteluratkaisuja ja hyväksyä ne tarvittaessa. Hän on vastuussa myös siitä, että suunnittelutyö on valmis ajoissa ja että suunnitelmat ovat riittävän yksityiskohtaisia ja selkeitä, jotta rakentaminen voidaan aloittaa suunnitellusti.

Kilpailutus ja hankinnat

Hankintavaiheessa rakennuttajakonsultti määrittelee mm. toimittajien vastuut sekä huolehtii projektipäällikkönä yleensä kilpailutuksesta eli laatii tarjouspyynnöt sekä kokoaa niiden oheismateriaalit, arvioi ja vertailee saatuja tarjouksia sekä neuvottelee urakoitsijoiden ja toimittajien kanssa.

Konsultti myös varmistaa, että kaikki tarvittavat lupamenettelyt ja viranomaisvaatimukset täytetään hankintojen yhteydessä.

Rakennuttaminen ja valvonta

Rakennushankkeen projektipäällikkö voi vastata myös rakennustyön valvonnasta. Tällöin hän varmistaa, että työt tehdään suunnitelmien ja sopimuksen mukaisesti sekä työmaalla noudatetaan viranomaismääräyksiä.

Hän toimii usein myös turvallisuuskoordinaattorina sekä huolehtii, että työmaalla on tarvittavat resurssit.

Rakennuttajatoimisto Tahcon

Rakennusala on jäykkä. Me emme.
Ravistelemme rakennuspölyt pois ja toimimme rohkeasti uusilla tavoilla nykyaikaisia työkaluja hyödyntäen.

 

Yhdessä tavoitteisiin

Rakennuttajakonsulttina huolehdimme puolestasi hankkeeseen liittyvistä hankinnoista ja asetamme yhdessä tavoitteet onnistuneelle hankkeelle.

Raikas ote

Emme anna perinteisen tilaaja-urakoitsija-vastakkainasettelun kuormittaa, vaan varmistamme, että asioista sovitaan selkeästi ja ne toteutetaan aidosti yhteistyössä. Työskentely kanssamme onkin aina hyväntuulista ja joustavaa.

Hyödyt näkyviksi

Tärkein tehtävämme on varmistaa projektin osapuolten välinen saumaton yhteistyö ja tarjota kaikille osapuolille näkemys yhteisten tavoitteiden saavuttamisen hyödyistä.


"Yhteistyö on luottamuksellista, ammattimaista sekä avointa puolin ja toisin. Toiminta on nohevaa ja sovitusta pidetään."

 

Santtu Eloranta
Santtu Eloranta
Rakennuttamisen projektipäällikkö
Kouvolan Asunnot

Keskustellaanko teidän projektista?

Valitse kalenterista sinulle sopiva aika, niin otetaan Teams-videopalaveri teidän projektista. Annamme vinkkejä mielellämme ja täysin maksutta.

Tahcon on rakennuttajakonsultti Helsingissä

Palvelualueena koko Uusimaa

Meillä on rakennuttamisen, projektinjohdon ja työmaavalvonnan kohteita mm. näillä alueilla:

  • Helsinki
  • Espoo
  • Vantaa